Vragen

De Coronacrisis heeft ons allemaal overvallen. De initiatiefnemers van de stichting hebben de stichting en alles wat er mee te maken heeft, in een heel hoog tempo opgezet, zij vonden dat er zekerheid moest komen voor de zorgmedewerkers die getroffen zijn door het COVID-19 virus. We begrijpen dat er veel vragen zijn. Die vragen, en de antwoorden erop, hebben we hiernaast opgenomen.

Meer vragen? Neem contact op info@zwic.nl
Waar staat Stichting ZWiC voor?

Stichting Zorg na Werk in Coronazorg.

Hoe is het initiatief voor Stichting ZWiC ontstaan?

Corona raakt iedereen, en zorgverleners in het bijzonder: zij staan vooraan en verdienen de grootste steun. En juist de zorgverleners met de handen aan- en voor het bed verdienen daarom de grootste steun.

Het is begonnen op een zondagavond 22 maart 2020. Sander Muijs, orthopedisch chirurg, had de eerste patiënt met een verdenking op het coronavirus geopereerd in zijn ziekenhuis. Hij bemerkte bij de voorbereiding van die operatie dat er bezorgdheid was onder de operatieassistenten. Wat gebeurt er met ons als wij dat virus krijgen en er heel erg ziek van worden of erger: komen te overlijden? En wie zorgt er dan voor mijn gezin?

In de auto naar huis belde Sander met traumachirurg Marijn Houwert. Resultaat van hun gesprek was een gezamenlijk blog voor zorgvakmedium Medisch Contact.

Er kwamen ontzettend veel reacties op het blog, vanuit collega’s in het land, vanuit het publiek, maar ook partijen in de zorg, zoals VvAA, collectief van zorgverleners. Allen herkenden zij de zorgen van Marijn en Sander en gaven ze aan te willen steunen. Samen met een groep mensen met uiteenlopende expertises en een breed maatschappelijk draagvlak hebben zij de stichting ZWiC “Zorg na Werk In Coronazorg” opgericht. Enorm veel mensen hebben de stichting belangeloos geholpen om dit in korte tijd voor elkaar te krijgen.

Wie zitten er in het bestuur van Stichting ZWiC?

Het bestuur en de Raad van Advies bestaan uit een brede en complementaire groep mensen met een medische achtergrond, artsen en verpleegkundigen, maar ook met ervaring in (zorg)besturen en de juridische en financiële sector.

Voor welke zorgmedewerkers is het steunfonds precies bedoeld?

Doel van Stichting ZWiC is zorgen dat (familie van) zorgmedewerkers die belangrijk werk doen in de frontlinie van de coronazorg en daarbij hun eigen gezondheid riskeren, een eenmalige aanvullende financiële bijdrage ontvangen als zíj worden getroffen door het coronavirus.

Het fonds is bedoeld voor alle (familie van) zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie van de coronazorg, zoals operatieassistenten, verpleegkundigen en ambulancebroeders in en om ziekenhuizen, maar ook thuiszorgmedewerkers, verzorgenden en verpleegkundigen in verzorgings- en verpleeghuizen.

Naast de zorgmedewerkers die in de coronazorg actief zijn aan het bed kan Stichting ZWiC, na uitbreiding van de doelgroep, er ook zijn voor (familie van) zorgmedewerkers die actief zijn in de coronazorg voor het bed, van röntgenlaboranten, diëtisten en schoonmakers in het ziekenhuis tot voedingsdeskundigen en baliemedewerkers in het verpleeghuis of de huisartsenpraktijk. Ook zij kunnen sinds januari 2021 een aanvraag indienen voor eenmalige aanvullende financiële bijdrage van Stichting ZWiC.

Tot wanneer kunnen mensen een aanvraag indienen?

Tot 31 december 2022 kunnen zorgmedewerkers (of hun nabestaanden) een aanvraag indienen. Hier vindt u een overzicht van de beoordelingscriteria en een toegankelijk aanvraagformulier. Het aanvraagproces is zo eenvoudig mogelijk ingericht en er is hulp beschikbaar voor mensen die hier toch moeite mee hebben. Mocht u daar een beroep op willen doen, stuurt u dan een e-mail naar info@zwic.nl. We streven ernaar elke aanvraag binnen 6 weken af te ronden.

Waarom hebben jullie besloten te stoppen op 31 december 2022?

Stichting ​ZWIC ​is opgericht in een zeer onzekere tijd, toen de impact van het virus voor iedereen nog onbekend was. ZWiC was een noodverband voor een acuut probleem. De afgelopen twee jaar hebben we de ​financiële zorgen van vele nabestaanden en zorgmedewerkers kunnen wegnemen. Nu zien we gelukkig dat het aantal zorgmedewerkers dat ten gevolge van COVID op de IC wordt opgenomen of komt te overlijden, enorm afneemt. Hoewel nog dagelijks veel mensen lijden aan de gevolgen van COVID, kennen we het virus beter en kunnen we de gevolgen beter beheersen. Dit alles heeft ons bestuur doen besluiten dat ZWiC ophoudt te bestaan, maar niet zonder dat we alles op alles hebben gezet om elke zorgmedewerker die mogelijk in aanmerking komt voor eenmalige aanvullende financiële bijdrage, te bereiken.” Tot 31 december 2022 is het nog mogelijk om een aanvraag in te dienen bij ZWiC. Op 30 juni 2023 wordt ZWIC opgeheven.

Blijft er geld over en wat gebeurt er met het geld dat overblijft?

Het is mogelijk dat niet al het geld dat in het fonds zit, zal worden uitgekeerd. Het is nu echter nog te vroeg om daar conclusies over te trekken. Als er geld overblijft zullen we in goed overleg met onze stakeholders kijken naar een passende bestemming voor die gelden, die goed aansluit bij de initiële doelstelling van ZWiC.

Waarom richt ZWiC zich op zo’n specifieke, beperkte doelgroep?

Bij de oprichting van de Stichting, een particulier initiatief met een klein bestuur, is er een duidelijke keuze gemaakt om ons te richten op díe groep zorgverleners die als gevolg van een corona infectie op de IC zijn opgenomen of zijn overleden. Later is de doelgroep uitgebreid met diegenen die de coronazorg mede mogelijk maken, zoals schoonmakers of baliemedewerkers die als gevolg van hun werkzaamheden in de coronazorg op de IC zijn opgenomen of zijn komen te overlijden. 
 
Elke zorgmedewerker is getroffen door deze crisis. Maar door ons te richten op deze specifieke groep, kunnen we echt een verschil maken voor deze mensen ​en eventueel nabestaanden ​die ernstig geraakt zijn. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat we als particuliere stichting snel – namelijk binnen 6 weken na een aanvraag – duidelijkheid kunnen bieden en snel kunnen uitkeren zodat financiële zorgen achterwege blijven in de vaak heftige periode na een IC-opname of overlijden.

Waarom is dit steunfonds nodig? Zijn bestaande (overlijdensrisico-)verzekeringen en/of regelingen vanuit de overheid niet voldoende?

We richten ons op een groep zorgverleners voor wie het moeilijker is zichzelf te verzekeren en die vaak geen of minder grote buffers hebben. We hebben berekend dat er bij overlijden of arbeidsongeschiktheid een financieel gat valt voor deze doelgroep. Dat financiële gat willen we verkleinen door middel van een eenmalige aanvullende bijdrage.

Is een deel van wat jullie uitbetalen niet al afgedekt door de CAO van jullie doelgroep?

Een deel is inderdaad afgedekt. Uiteraard hebben we dit doorgerekend. Conclusie is echter dat een zorgverlener en/of zijn familie, zowel bij overlijden als bij een langdurige IC opname, vrijwel altijd financieel geraakt wordt. Wij vinden het belangrijk dat financiële gat voor deze zorgverleners, te verkleinen. De bijdrage is daarom een aanvulling op financiële regelingen met de werkgever.

Uit hoeveel mensen bestaat de groep zorgmedewerkers waar ZWiC zich op richt?

De doelgroep van Stichting ZWiC is ongeveer 800 duizend zorgmedewerkers, dit zijn 400 duizend zorgmedewerkers met handen aan het bed (direct zorgmedewerkers) en 400 duizend zorgmedewerkers met handen voor het bed (ondersteuning voor zorgmedewerkers bij de patiëntenzorg).

In het blog op Medisch Contact roepen jullie op tot een garantiefonds. Is deze stichting een garantiefonds?

Nee. De stichting is er voor (familieleden van) zorgverleners die zelf besmet zijn geraakt met het coronavirus terwijl zij in het belang van heel Nederland patiënten aan het behandelen waren. De stichting heeft als primair doel een eenmalige aanvullende financiële bijdrage om de gevolgen te verzachten aan nabestaanden van zorgverleners die komen te overlijden als gevolg van coronazorg of aan zorgverleners die op de intensive care terecht komen. We hopen hiermee nabestaanden of zorgverleners in ieder geval 2 jaar de tijd te geven om te kunnen herstellen zonder directe financiële problemen. 

Werken jullie ook samen met de overheid of ministeries?

Ja, we werken samen met de overheid. Het ministerie van VWS verdubbeld elke euro die gedoneerd wordt aan het fonds tot een maximum van 10 miljoen euro. 

Klik hier om de kamerstukken in te zien.

Waarom hebben jullie niet gekozen voor een garantiefonds?

Ons primaire doel is nabestaanden concreet en op korte termijn na het wegvallen van een dierbare, te kunnen helpen. Een garantiefonds zou betekenen dat we iedereen levenslang zouden kunnen compenseren. Dat is voor deze stichting op deze korte termijn niet haalbaar. We focussen op het verlichten van het probleem voor zoveel mogelijk mensen die hierdoor worden getroffen.

Vanaf wanneer keert het fonds uit?

Het fonds keert al uit sinds mei 2020. Meer informatie over aanvragen vindt u op deze pagina.

Hoeveel geld komt er beschikbaar per zorgmedewerker uit het fonds?

Zorgmedewerker die door een COVID-19 infectie op de intensive care terecht komen, kunnen aanspraak maken op een eenmalige aanvullende bijdrage van 30.000 euro. 
Nabestaanden van zorgmedewerkers die komen te overlijden ten gevolge van een COVID-19 infectie, kunnen aanspraak maken op een eenmalige aanvullende bijdrage van 50.000 euro.

Moeten mensen belasting betalen over de eenmalige aanvullende financiële bijdrage?

Vanaf het begin heeft de stichting tot doel gehad al het geld ten gunste te laten komen van de getroffenen. Het was dan ook de bedoeling te voorkomen dat mensen over hun eenmalige aanvullende financiële bijdrage belasting moeten betalen.

De Stichting ZWiC heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat geen schenkbelasting verschuldigd is over de ontvangst van de eenmalige aanvullende financiële bijdrage. Deze wordt verder niet gezien als inkomen waardoor er geen loon- of inkomstenbelasting over betaald hoeft te worden. Tenslotte wordt de eenmalige aanvullende financiële bijdrage tot en met 2023 uitgezonderd voor de vermogenstoets voor toeslagen. Hierdoor heeft dit geen effect op het recht op toeslagen (zoals huur- of woontoeslag of kindgebonden budget). Ook voor de bijstandstoets heeft het geen effect.

Wel kan het zijn dat het meetelt voor de box-3 vermogensrendementsheffing, afhankelijk van het vermogen in box-3 op 1 januari van het jaar waarover belasting verschuldigd is en het op dat moment geldende heffingsvrij vermogen.

Voor vragen over hoe de eenmalige aanvullende financiële bijdrage opgenomen dient te worden in de belastingaangifte kunt u kijken op de site van de belastingdienst of contact opnemen met een accountant.

Binnen hoeveel tijd ontvangen mensen hun eenmalige aanvullende financiële bijdrage op hun rekening?

De beoordelingscommissie werkt onbezoldigd maar spant zich in om alle aanvragen zo spoedig mogelijk te behandelen en tot betaling over te gaan als iemand daar recht op heeft. Het is niet mogelijk hier rechten aan te ontlenen maar tot nu toe is het gelukt om in 90% van de gevallen binnen 6 weken na het compleet hebben van het dossier tot betaling over te gaan.

Wie bepaalt er of iemand recht heeft op een eenmalige aanvullende financiële bijdrage?

Aanvragen voor de eenmalige aanvullende financiële bijdrage kunnen via de website onder het kopje "Aanvragen" ingediend worden. De beoordelingscommissie behandeld alle aanvragen en stelt vast of de aanvraag aan de criteria voldoet om in aanmerking te komen voor de eenmalige aanvullende financiële bijdrage. Uitgangspunt daarbij is eenvoud, transparantie en snelheid zodat zo snel mogelijk duidelijkheid gegeven kan worden. De samenstelling van de commissie is op de site te vinden onder het kopje "Over ZWiC".

Wat als ik niet voldoe aan de voorwaarden voor een eenmalige aanvullende financiële bijdrage?

Als de zorgmedewerker (of zijn/haar nabestaanden) niet voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de aanvraagprocedure, dan wordt de aanvraag in principe afgewezen. In uitzonderlijke omstandigheden kan de beoordelingscommissie aanleiding zien om de coulanceregeling – zoals opgenomen in de aanvraagprocedure – toe te passen. Mocht er naar uw mening sprake zijn van uitzonderlijke omstandigheden waardoor u alsnog in aanmerking zou moeten komen voor een eenmalige financiële bijdrage, dan kunt u een aanvraag indienen met het verzoek en onderbouwing om in aanmerking te komen voor coulance. Uiteindelijk is het aan de beoordelingscommissie en het bestuur van de Stichting ZWiC om te bepalen of de coulanceregeling ook daadwerkelijk wordt toegepast.